Universitetskaya St., 16 Kharkiv, 307/1.
733-79-57
fl@uipa.edu.ua

Науково-дослідна діяльнiсть на заняттях з іноземної мови

Науково-дослідна діяльнiсть на заняттях з іноземної мови

Активне залучення студентів до науково-дослідної діяльності на заняттях з іноземної мови  стає одним з ефективних шляхів професійної підготовки майбутніх спеціалістів. Розвиток висококваліфікованого спеціаліста в умовах реформування вищої школи неможливе без цілеспрямованої науково-дослідної роботи студентів, яка є невід’ємною частиною навчального процесу, у процесі якого оптимізується діяльність щодо придбання та закріплення наукових знань, засвоюються нові навички та вміння, формується науковий світогляд та особисті переконання щодо використання отриманих знань та умінь на практиці. Іноземна мова — необхідна та важлива частина науково-дослідної діяльності, оскільки не тільки оптимізує доступ до наукової інформації, але й дозволяє використання ресурсів Інтернету, стимулює розвиток міжнародних наукових контактів та розширює можливості підвищення професійного рівня майбутнього спеціаліста.

На кафедрі Іншомовної підготовки, європейської інтеграції та міжнародного співробітництваУІПА постійно створюються умови для розвитку у студентів особистісних якостей, що забезпечують конкурентоспроможність на ринку праці, а також розвиток творчої особистості, яка вміє адаптуватися до сучасних умов. Засобом досягнення вищезгаданої мети вважається науково-дослідна діяльність студентів.

На кафедрі активно застосовуються наступні форми науково-дослідної діяльності студентів на заняттях з іноземної мови — доповіді на наукових конференціях, науково-практичних семінарах усіх рівнів, участь в олімпіадах, підготовка наукових публікацій, участь у конкурсах на кращу науково-дослідну роботу, участь у конкурсах грантів, участь у наукових проектах на кафедрі іноземної мови разом з аспірантами та молодими вченими під керівництвом професорсько-викладацького складу.

На кафедрі Іншомовної підготовки, європейської інтеграції та міжнародного співробітництва УІПА на четвертому курсі проводяться практичні заняття зі спрямованістю на науково-дослідницьку діяльність студентів. Використання інтерактивних дошок для виконання завдань пошуку помилок у тексті, заповнення відповідей у вправах, розв’язання кросвордів або головоломок з використанням іноземної мови, зіставлення слів, виконання тестових завдань. Також студенти готують міні-виступ по одній з граматичних тем, а результатом виступає створення презентації, яка демонструє ступінь опанування цією темою.