Universitetskaya St., 16 Kharkiv, 307/1.
733-79-57
fl@uipa.edu.ua

ОЛІМПІАДА З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В УІПА

ОЛІМПІАДА З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В УІПА

ПІДГОТОВКА ТА ПРОВЕДЕННЯ ОЛІМПІАДИ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. 

Залежно від ступеня навчання в вищому навчальному закладі, студент має оволодіти певним рівнем іншомовної комунікативної компетенції у межах засвоєного мовного та мовленнєвого матеріалу. Тематика та обсяг цього щороку в вищих навчальних закладах України проводяться студентські олімпіади з метою виявлення та підтримки здібних студентів. Актуальність олімпіад полягає в тому, що навчання і вивчення іноземних мов, зокрема англійської, у нашій країні є державною справою і важливою складовою у формуванні інтелектуального потенціалу майбутніх поколінь; Олімпіада, яка проводиться щороку в Української інженерно-педагогічної академії, сприяє виявленню, відбору і підтримці обдарованої молоді, розвитку і реалізації здібних студентів, активізації їх пізнавально-навчальної діяльності. 

 Олімпіада складається з 4 турів:

1.  Аудіювання, перевірка розуміння.

2.  Читання, перевірка розуміння.

3. Письмо  перевірка навичок письма 

4. Говоріння, перевірка умінь спілкуватися в усній формі за обраною темою, а також тривалість висловлювань, обсяг і змістова характеристика текстів для читання та аудіювання, зміст лексичного, граматичного і фонетичного мінімуму, що має бути засвоєний у вищому навчальному закладі, визначаються програмою. Саме це окреслює необхідні знання, уміння і навики студентів, необхідні для участі в олімпіадах з іноземних мов. 

Основні сфери спілкування та тематичні блоки:

 1. Країнознавча.
 2. Освітня. Тематичні блоки: життя студентів та Академія.
 3. Професійна. Тематичні блоки: робота і професія; вибір майбутньої професії; престижні професії в Україні та за кордоном.

Вимоги щодо володіння іншомовною комунікативною компетенцією студентів вищої школи:

 1. Розуміння (аудіювання): студенти розуміють матеріал із тем, що їх цікавлять у приватній, публічній, професійній та освітній сферах спілкування, а також автентичні тексти пізнавального і країнознавчого характеру, з елементами аргументації, абстрактними судженнями, викладом фактів; можуть диференціювати основні факти, другорядну інформацію, дотримуватися логіки викладу та прогнозувати розвиток дії; узагальнювати інформацію і порівнювати її з власним досвідом, давати оцінку отриманій інформації стосовно її достовірності і переконливості. Розуміють основний зміст радіо і теленовин, інформаційних бюлетенів, пізнавальних радіо- і телепередач, відеофільмів; уміють систематизувати інформацію, що надходить, нехтуючи другорядними деталями, уміють робити висновки, критично оцінюють отриману інформацію; розуміють дискусію, стежать за логікою різних висловлювань та диференціюють їх зміст; розуміють специфічну (необхідну) інформацію (оголошення на вокзалах та в аеропорту, реклама, інтерв’ю), уміють визначити можливості та доцільність її використання у власних цілях.
 2.  Читання: студенти досконало розуміють навчальні та нескладні автентичні художні, науково-популярні, публіцистичні тексти, реалізуючи мовну здогадку з опорою на контекст або словотворчі елементи; аналізують окремі місця в тексті, визначають основні змістовні віхи, важливу інформацію, систематизують і коментують отриману інформацію; розуміють зміст статей, що пов’язані з майбутньою професійною діяльністю, уміють диференціювати набуту інформацію, робити власні висновки; знаходять інформацію про країну, мова якої вивчається, аналізують і порівнюють її.
 3.  Діалогічне мовлення: студент може без попередньої підготовки досить вільно спілкуватися з носіями мови, обговорюючи проблеми, що безпосередньо пов’язані з тематикою та сферами спілкування, визначеними програмою; використовувати у спілкуванні компенсаторні засоби та найбільш уживані формули, що належать до сфери лінгвокраїнознавчої лексики і надають спілкуванню більшої виразності, емоційності та переконливості.

Перший тур — аудіювання, перевірка розуміння — складається з 3 оригінальних монологічних текстів іноземною мовою, який читається носієм мови. Рекомендований час звучання 1 тексту — 5 хвилин, 2 та 3 тексту-30 хвилин.  

1 завдання-вписати слова. 2 завдання —   вибрати правильну відповідь із запропанованних.Трете завдання  –дати правильну відповідь на питання. 

Рекомендований час виконання-35 хвилин.

Другий тур – Читання. Виконуючи ці завданняучасники мають продемонструвати навички ознайомлювального, пошукового та вивчаючого читання. Рекомендований час виконання — 1.20 хвилин. 

Завдання: 1. Choose the best variant, 2- Word-formation.3- Advance level. For questions 1-10, choose from the writers A-D.

Третій тур – письмо. Написання  Есе – невеликий за обсягом прозовий твір, що має довільну композицію і висловлює індивідуальні думки та враження з конкретного приводу чи питання і не претендує на вичерпне і визначальне трактування теми. Обсяг-120-150 слів.

Рекомендований час виконання-20 хвилин.

Четвертий тур-говоріння, перевірка умінь спілкуватися в усній формі. Студент вибирає картку з темами для усного спілкування, тему можна обрати на свій розсуд. Протягом хвилини учасник обмірковує свою відповідь, а потім має викласти обрану тему. Ось декілька прикладів тем, що пропонуються нами для усного спілкування:

1.Blood sports have become a hot topic for debate in recent years. As society develops it is increasingly seen as an uncivilized activity and cruel to the helpless animals that are killed. All blood sports should be banned. Discuss the main arguments for this statement and give your own opinion.

2. A growing number of people feel that animals should not be exploited by people and that they should have the same rights as humans, while others argue that humans must employ animals to satisfy their various needs, including uses for food and research.

3. Do you agree or disagree with the following statement: «Playing a game is fun only when you win»? Use specific reasons and examples to support your answer.

4. When people move to another country, some of them decide to follow the customs of the new country. Others prefer to keep their own customs. Compare two these choices. Which one do you prefer? Support your answer with specific details.

ПРОГРАМА — проведення олімпіади з іноземних мов та система балів та критеріїв оцінок для кожного конкурсного завдання:

І тур — аудіювання, перевірка розуміння. Цей конкурс складається з 3 частин: Перша частина — монологічний текст; час звучання — близько 5-7 хвилин. Друга частини одне із завдань — вибрати правильні відповіді на поставлене запитання; Протягом 5 хвилин учасники ознайомлюються із завданням до прослуховування текстів. Час виконання завдань — 30 хвилин. Максимальна кількість балів — 23. Загальна кількість завдань — 23 (за кожну правильну відповідь — 1 бали).

II тур — учасники мають продемонструвати навички ознайомлюваного, пошукового та вивчаючого читання. Додано 3 текста. Загальний обсяг тексту складає 2 тисячи друкованих знаків. До першого тексту пропонується завдання на пошук правильної відповіді., що складається з 10 питань. . До другого тексту завдання на формування слів. ,3 завдання- Advance level. For questions 1-10, choose  the best answer ). До текстів і завдань подається аркуш для відповідей, на якому конкурсанти позначають правильні відповіді. Час виконання — 120 хвилин. Оцінка конкурсу — 28 балів (загальна кількість завдань — 28, за кожну правильну відповідь — 1 бал) 

III тур – письмо-  – учасники мають написати  невеликий за обсягом прозовий твір, що має довільну композицію і висловлює індивідуальну думку та враження з конкретного приводу. Час виконання — 20 хвилин.  Обсяг слів-120-150. Оцінка конкурсу — 20 бала.

IV тур -говоріння, перевірка умінь спілкування в усній формі. І частина для усного спілкування пропонується 20 тем. Студент бере три картки з темами і вибирає ту тему, що йому більше сподобалась. Протягом однієї хвилини учасник обмірковує свою відповідь, а потім викладає обрану тему. Теми, що пропонуються для обговорення, мають ситуативну та сюжетну спрямованість.

Критерії оцінювання цього конкурсу: — розкриття теми — 10 балів, вільне мовлення 10 балів , мовний діапазон та загальна грамотність — 9 балів. Оцінка конкурсу – 29 балів.

Максимальна кількість балів за чотири  тури — 100 балів.

Вимоги щодо структури олімпіади, регламенту її проведення, змісту та характеру завдань та критерії та норм оцінювання.

Структура олімпіади. Олімпіада проводяться у 3 тури

 1.  — Аудіювання та виконання завдань до тексту у тестовій формі;
 2.  — Читання та виконання завдань до текстів;
 3. —  Письмо 

111    —    Монологічне мовлення.

I тур: Аудіювання та виконання завдань до тексту у тестовій формі

Вимоги до аудіо тексту та характеру завдань.

Аудіотексти пред’являється двічі. Під час першого прослуховування можна робити нотатки. Під час другого прослуховування нотатки робити забороняється.

Оцінювання.

Максимальна оцінка за виконання завдань після прослуховування тексту 1завдання- 10 балів (1 бал — 1 прав. відповідь)    друге завання- 5 балів (1 бал — 1 прав. відповідь)  3 завдання- 8 балів (1 бал — 1 прав. Відповідь)

Всього балів-.23

Регламент проведення:

Організаційний період: 5 хвилин.

Аудіювання (двічі): 30-35  хвилин..

Разом: 40 хвилин.

ПЕРЕРВА 5 ХВИЛИН.

II тур: Читання та виконання завдань за текстами.

Максимальна оцінка: 28 бал. Кожна виправка у відповіді з невірної на вірну-1  бала.Vocabulary, Grammar and  Part 1-1 б. Максимальна оцінка-28

Регламент проведення:

Організаційний період: 5 хвилин.

Опрацювання текстів та виконання завдань: 120 хвилин.

Разом: 130 хвилин.

ПЕРЕРВА 5 ХВИЛИН.

III -Письмо 

Максимальна оцінка: 20 балів. Кожна виправка у відповіді з невірної на вірну-2  бала.

Регламент проведення:

Організаційний період: 5 хвилин.

Опрацювання текстів та виконання завдань:  10 хвилин.

Разом: 20 хвилин.

ПЕРЕРВА 5 ХВИЛИН.

4. Монологічне мовлення.

Максимальна оцінка: 40 балів.

Студент обирає одну із запропонованих ситуацій. Після однохвилинної психологічної підготовки студент має висловитись відповідно до запропонованої ситуації.

Монологічне висловлювання повинно відповідати ситуації, бути повним, комунікативно спрямованим (містити особистісні оціночні фрази, власне ставлення до об’єкту висловлювання, цитати, тощо), лексично насиченим, правильно фонетично і граматично оформленим.

Після завершення монологічного повідомлення студенту ставлять запитання різного типу до запропонованої ситуації.

Оцінювання  

Повнота розкриття теми, комунікативна спрямованість(від 0 до 10 балів) 

Вимова (від 0 до 5 балів)

Лексичний запас (від 0 до 5 балів)

Граматична правильність (від 1 до 5 балів)

Заохочувальний бал (вибірково від 1 до 4 балів)

Разом: 29  балів.

Регламент проведення туру:.

Організаційний період — 1 хвилина.

Підготовка до відповіді — 1 хвилини.

Відповідь стулента: монологічне висловлювання, запитання — 5 хвилини. Оцінювання відповіді членами журі — 2 хвилини.

Загальні примітки:

 1. Не допускається надання додаткового часу для виконання завдань турів.
 2. Користуватись словниками забороняється

Загальна максимальна кількість балів: 100 балів.

2 комментария

 1. Julia:

  Well, we’re really looking forward to it !!!!!

 2. Oleg:

  We’re just really excited about it ))))

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *